Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet ter bescherming van persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft Praktijk voor houding & beweging Eemnes bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van “het verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Praktijk voor houding & beweging Eemnes behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. De meest recente versie is beschikbaar via onze website en in onze wachtruimte.

Onze praktijk
Binnen de Praktijk voor houding & beweging Eemnes worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling leggen wij informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor het financiële afwerken van uw behandelingen.

Plichten
Praktijk voor houding & beweging Eemnes heeft bepaalde plichten volgens de AVG; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  - voor oefentherapeutische zorgverlening.
  - voor doelmatig beheer en beleid.
  - voor ondersteuning van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. •
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen de Praktijk voor houding & beweging hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd gezag.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Praktijk voor houding & beweging Eemnes maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en Two Factor Authentication.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Rechten
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien nodig (Recht op vergetelheid).
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling (wettelijke bewaarplicht) niet bewaard moet blijven.
 • Het recht een eigen verklaring (medisch van aard) aan uw dossier toe te voegen.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten of inzage wil in ons verwerkingsregister, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken: Praktijk voor houding & beweging, Torenzicht 26e, 3755 CC te Eemnes. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de Praktijk voor houding & beweging Eemnes hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk en met uw toestemming mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals uw huisarts).

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten maken wij gebruik van verwerkers. Dit zijn bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals onder andere Fairware (software) voor de verwerking van (administratieve) patiëntgegevens. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Praktijk voor houding & beweging blijft eindverantwoordelijke voor de verwerkingen. Dossieroverdracht Wanneer u naar een nieuwe oefen- of fysiotherapeut gaat is het vaak belangrijk dat deze nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Tegen een kleine vergoeding zal er binnen een maand een overdrachtsverslag geschreven worden, die per post zal worden verstuurd.

Grondslagen verwerking gegevens
De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens op basis van minimaal één van onderstaande gronden verwerkt mogen worden.

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Websitebezoek
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruikt de Praktijk voor houding & beweging om de werking van de website te verbeteren. Praktijk voor houding & beweging anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Praktijk voor houding & beweging heeft hierop geen invloed. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Google Analytics.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen naar de praktijk op 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl.