Op de betalingsvoorwaarden van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de therapeut van de Praktijk voor houding & beweging.
  2. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  3. De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
  4. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
  5. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de patiënt.
  6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het verzuimtarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
  7. De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
  8. Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt.
  9. In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak / behandeling te worden voldaan.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen naar de praktijk op 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl.

Veelgestelde vragen