Bij de eerste afspraak met uw therapeut gaat de behandelovereenkomst in na uw mondelinge toestemming. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de oefentherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

 • Wilt u de eerste keer uw identiteitsbewijs en verwijzing (indien van toepassing) meenemen? Wij zijn verplicht uw gegevens te controleren. Als uw gegevens veranderen, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven?
 • Een behandeling duurt max.30 minuten.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtruimte op de eerste etage. Wij verzoeken i.v.m. privacy van de cliënt nooit zomaar de deur van de behandelruimte te openen.
 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
 • U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek en uw oefenschriftje mee te nemen.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het verzuimtarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht (deze behandeling kan niet gedeclareerd worden bij de verzekering). Het verzuimtarief kunt u vinden op de prijslijst in de praktijk. Indien wij niet aanwezig zijn, kunt u uw afzegging inspreken op onze voicemail.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.
 • Behandelingen worden afgesloten met een eindrapportage naar uw huisarts/ verwijzer.

Rechten en plichten
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.

Verwachtingen
Wij vragen u:

 • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
 • de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging. • geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut. Voor meer informatie zie onze website.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

 • hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
 • onderstaande privacy regels worden nageleefd.

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en / of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

Privacy regels
Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd:

 • Behalve de oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere oefentherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Tegen kostprijs kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Indien de patiënt jonger dan 16 is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een oefentherapeut voor langere tijd afwezig is kan een oefentherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires
Praktijk voor houding & beweging biedt studenten van de opleiding oefentherapie Cesar- en Mensendieck de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de oefentherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf en tijdens deze behandelingen wordt u hierover geïnformeerd en krijgt u de gelegenheid hier bezwaar tegen te maken.

Vergoedingen
Praktijk voor houding & beweging heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering oefentherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven hangen in de praktijk en zijn terug te vinden op de website. Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er hulpmiddelen (zoals weerstandsbanden, togu dynair balkussen of Gymnic plusbal ®) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

Kwaliteit

 • Wij staan beiden geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Vereniging voor oefentherapeuten Cesar- Mensendieck.
 • Kwaliteit en klanttevredenheid worden getoetst door een extern bureau (Qualizorg). U krijgt enkele weken na afsluiting van uw behandeling, via de mail een uitnodiging om – anoniem- een vragenlijst in te vullen. Zodoende vragen wij u naar uw e-mailadres.

Betalingsvoorwaarden Praktijk voor houding & beweging, Eemnes

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de therapeut van de Praktijk voor houding & beweging.
 2. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld
 3. De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 4. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 5. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de patiënt.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het verzuimtarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 7. De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
 8. Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt.
 9. In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak / behandeling te worden voldaan.

Opmerkingen

 • Waar in dit document de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.
 • Waar in dit document patiënt wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.
 • Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen naar de praktijk op 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl of  onderstaand contactformulier gebruiken.